Ramme:

Vi avtaler innledningsvis en ramme for arbeidet: Et ca timetall, når vi skal møtes, etc. 
Erfaringsvis trenger vi 1-2 timer til kartlegging og avklaring av behandlingsfokus.
Deretter vil det vanligvis være fornuftig å kalkulere med 5-15 timer i en kort tids psykoterapi. 
Ved omfattende utredninger og alvorlige psykiske lidelser bør  en kontakte fastlege og henvises til spesialisthelsetjenesten.

Økonomi:
Praksisen drives uten offentlige tilskudd. Klienter betaler vanligvis kostnadene selv.
Enkelte arbeidsgivere har ordninger gjennom bedriftshelsetjeneste eller yter direkte støtte til behandlingsutgifter, mange helseforsikringer dekker utgifter til psykolog. Timeprisen er for tiden kr. 1150,-

 

Hva gjør jeg i psykoterapi?

En viktig del av mitt arbeid er å lytte til deg og din historie: Hvem er du? Hva har brakt deg hit? Hva ønsker du å utvikle eller forandre?

  • Samtidig forsøker jeg å sortere i den informasjon du formidler: Hva er dine verdier, dine ressurser og belastninger? Hvordan forholder du deg til andre mennesker?

  • Jeg forsøker å stille noen oppklarende spørsmål og gi tilbake kommentarer og forståelse. Være i en utviklingsfremmende dialog med deg.

  • Iblant kan det være vanskelig å finne ord og formidle sin erfaring. Det kan da finnes andre innganger til din indre verden og din livserfaring: kroppens språk, bilder/tegninger, litteratur, etc.

  • Jeg forsøker å bidra til at avstengt erfaring kan åpnes for refleksjon i en trygg relasjon, at du får god kontakt med deg selv og dine følelser og et klarere bilde av din livssituasjon, dine behov og dine valgmuligheter.

 

Hva gjør du i psykoterapi?

  • Du forteller hvem du er og hva du ønsker i ditt møte med meg som psykolog.

  • Du forplikter deg på den behandlingsavtale som vi blir enige om.

  • Du legger frem ditt ”materiale”, dvs hendelser fra livshistorie og hverdagsliv som kan belyse de tema vi arbeider med.

  • Du forsøker å lytte til deg selv, tolerere både positive og ubehagelige følelser, stille deg åpen for endring og utvikling, og legge personlig innsats i vårt samarbeid.